Milka + Oreo - dokonalý pár

Dokonalý pár

Soutěž

PRAVIDLA SOUTĚŽNÍ AKCE "DOKONALÝ PÁR"

Pořadatel soutěže: Mondelez Europe Services GmbH, se sídlem 8152 Glattpark, Lindbergh-Allee 1, Švýcarská konfederace, ve věci odštěpného závodu Mondelez Europe Services GmbH – odštěpný závod Česká republika, se sídlem Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8, IČO: 014 35 485, zapsaného v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 76056.

Organizátor: Peppermint Digital s.r.o., Maltézské náměstí 537/4, Malá Strana, 1187 00 Praha 1, IČO: 28525001, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 147928.

1. Doba trvání soutěže a místo konání soutěže

Soutěžní akce s názvem „Dokonalý pár“ (dále též jen jako „soutěž“) bude realizována v termínu 2. 5. 2019 do 31. 5. 2019 (dále též jen jako „doba trvání soutěže“) na území České republiky.

2. Podmínky účasti

Účastníkem soutěže se stává fyzická osoba starší 18 let (dále také jen jako „soutěžící“ nebo „účastník“), která v době trvání soutěže navštíví internetovou adresu https://www.facebook.com/Milka.cz.sk/ nebo www.milka.cz, a splní všechny ostatní podmínky pro účast v soutěži dle těchto pravidel a zapojí se aktivně do soutěže dle těchto pravidel.

Účastníkem soutěže a jejím výhercem se může stát pouze účastník s doručovací adresou na území České republiky.

Soutěže se nemohou zúčastnit právnické osoby a zaměstnanci pořadatele a organizátora ani osoby jim blízké ve smyslu § 22 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

3. Mechanika

Soutěž je rozdělena do jednotlivých soutěžních dnů (soutěžních kol). Celkem je vypsáno 30 soutěžních dnů (soutěžních kol) v období od 2.5.2019 00:00 do 31.5.2019 24:00.

Soutěžícím se stává osoba, která splňuje shora uvedená kritéria a v době konání soutěže si v jakékoliv prodejně na území České republiky zakoupí libovolný produkt značky Milka nebo Oreo nebo jejich libovolnou kombinaci (dále také jen jako „soutěžní nákup“), uschová si účtenku za takový soutěžní nákup a následně na webových stránkách www.milka.cz nebo facebookových stránkách https://www.facebook.com/Milka.cz.sk/ vyplní všechny stanovené údaje, čímž se zaregistruje do soutěže (dále také jen jako „registrace“). Soutěžící musí uvést v rámci registrace své jméno, příjmení, email a úplnou doručovací adresu (ulice, číslo popisné, město, PSČ). V dalším kroku musí soutěžící nahrát fotografii (scan) účtenky za soutěžní nákup splňující podmínky dle bodu 4 těchto pravidel a vyplnit BKP kód shodný s účtenkou za soutěžní nákup. V případě, že soutěžící neuvede registrační údaje v požadovaném rozsahu nebo nenahraje fotografii (scan) účtenky splňující podmínky dle bodu 4 těchto pravidel, nemůže se zúčastnit soutěže a bude bez jakékoliv náhrady ze soutěže vyřazen.

Každý soutěžící může soutěžit s neomezeným množstvím účtenek za soutěžní nákupy. Účtenky za soutěžní nákupy je možné k jedné registraci účastníka nahrávat průběžně kdykoliv po celou dobu trvání soutěže, vždy však novou účtenku a vždy každou účtenku pouze jednou. Soutěžící může vyhrát vícekrát s libovolným množstvím účtenek. Na každou jednu registrovanou účtenku je možné vyhrát jednu cenu.

Poslední podmínkou zařazení do soutěže je vyplnění soutěžního kvízu (celkem7 náhodných otázek) účastníkem po nahrání dané soutěžní účtenky. Soutěžní kvíz je třeba vyplnit společně s jinou osobou (např. kamarádem či kamarádkou nebo jakkoliv jinak spřízněnou osobou. Zapojení do slosování je tedy podmíněno vyplněním kvízu ve dvojici. Tedy celkem 2 (dvě) osoby vyplní stejné kvízy, aby zjistili svůj společný výsledek. Odpovědi kvízu zpracovává pořadatel výlučně za účelem vyhodnocení kvízu a určení, zda dvojice, která kvíz vyplnila, tvoří „dokonalý pár“. Výsledek kvízu bude sdělen pouze soutěžícímu a druhému ze dvojice vyplňující kvíz. Odpovědi kvízu ani jeho výsledek pořadatel dále za žádnými jinými účely nezpracovává a po skončení soutěže a rozdání všech výher výhercům, případně jejich propadnutí pořadateli, budou zadané odpovědi, jakož i výsledky kvízu vymazány. Soutěžící může více kvízů vyplnit i opakovaně s jednou a tou samou osobou, tj. není nutné pro každý kvíz vybírat nového spoluhráče.

Po skončení každého soutěžního dne (soutěžního kola) bude ze soutěžících, kteří se daný v soutěžní den řádně zapojili do soutěže, jak popsáno shora, vylosován 1 (jeden) výherce. Losování bude probíhat vždy mezi 15:00 a 16:00 v den následující po skončení daného soutěžního dne (soutěžního kola). Výherce za poslední soutěžní den (tj. 31. 5. 2019) se vylosuje dne 1. 6. 2019. Každý výherce získává jeden pár jízdních kol.

V případě, že v jednom soutěžním kole nebude možné vylosovat 1 (jednoho) výherce, výhra, pro které nebyl vylosován výherce, propadají pořadateli.

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži, nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže, nebudou do soutěže zařazeny, resp. z ní budou vyřazeny. Pokud se ukáže, že takováto osoba se i přes uvedené stala výhercem v soutěži, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nemá nárok na výhru a výhra propadá bez náhrady pořadateli. Pořadatel a organizátor si tedy vyhrazují právo vyloučit ze soutěže účastníky nebo neudělit výhry (výhry v takovém případě propadnou bez náhrady pořadateli) zejména takovým účastníkům, kteří se dopustí porušení pravidel této soutěže nebo podvodného, nekalého či nečestného jednání, či účastníky, kteří poruší příslušné právní předpisy, dobré mravy či fair-play či dobré jméno pořadatele nebo organizátora či pravidla sociální sítě Facebook, a to i prostřednictvím třetích osob, a to i v případě, pokud vznikne i jen důvodné podezření na takové jednání nebo v případě, že vzniknou pochybnosti o čestném způsobu získání účtenek ze strany soutěžích.

4. Soutěžní účtenka

Účastník soutěže, který si zakoupí v době konání soutěže (tj. od 2. 5. – 31. 5. 2019) v jakékoliv prodejně na území České republiky soutěžní výrobky zn. Milka nebo Oreo nebo jejich libovolnou kombinaci, si je povinen uschovat originál účtenky pro případ výhry (datum nákupu je akceptováno od 2.5.2019 do 31. 5. 2019). Následně vyfotografuje nebo naskenuje účtenku, kde bude zřetelně viditelná část s nákupem soutěžního výrobku zn. Milka a číslem BKP kódu s datem nákupu, vstoupí na stránku nebo facebookový profil dle bodu 2 těchto pravidel, zaregistruje se a nahraje soutěžní fotografii (scan).

Fotografie účtenky musí být ve formátu: jpeg, png nebo jpg. Na fotografii (scanu) účtenky musí být jasně vidět: datum nákupu soutěžního výrobku Milka nebo Oreo nebo jejich libovolná kombinace. Fotografie (scan) musí být čitelná(ý)! Každá nahraná fotografie (scan) účtenky musí být originální a pořízena daným soutěžícím. Organizátor si vyhrazuje právo vyřadit ze systému fotografie (scany) účtenek, které budou do systému vloženy opakovaně, a to buď stejným, nebo jiným soutěžícím nebo budou elektronicky či jinak upraveny. Jakékoliv fotografie (scany) účtenek, které nebudou splňovat výše uvedené podmínky, nebo u kterých bude mít pořadatel nebo organizátor pochybnosti o čestném způsobu získání účtenek ze strany soutěžích, nebudou do soutěže zařazeny, resp. budou vyřazeny a vymazány.

5. Výhry

Soutěží se celkem o 30 dvojic Milka Oreo originálních jízdních kol. Denně je do soutěže zařazena jedna dvojice jízdních kol.

Výhry jsou určeny pouze pro osobní účely.

6. Výherci

Veškeré nepřevzaté výhry propadají ve prospěch pořadatele soutěže. Za nepřevzatou výhru se považuje taková výhra, která nebyla vyzvednuta výhercem či se ji výherci nepodařilo doručit do 30. 7. 2019. Organizátor neodpovídá za samotnou přepravu výher smluvním dopravcem ani za nedoručení či poškození výher během přepravy.

Pořadatel ani organizátor nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher, za vady výher a neodpovídá za jakoukoliv újmu, která případně soutěžícímu nebo třetí osobě vznikne v souvislosti s užíváním výhry. Výhry není možné reklamovat u pořadatele ani u organizátora.

Pořadatel ani organizátor neodpovídají za nedoručená oznámení o výhře ani za doručení těchto oznámení po lhůtě stanovené v těchto pravidlech z důvodu nefunkčnosti elektronické pošty nebo jiných důvodů mimo jeho kontrolu.

Vyobrazení výher na komunikačních materiálech soutěže (letáky, plakáty, webové stránky apod.) je jen ilustrační a nemusí vždy odpovídat skutečné podobě výher.

7. Další podmínky týkající se výher

Získat výhru je možné pouze do okamžiku ukončení soutěže.

Účastníci se soutěže účastní s vědomím, že nejsou oprávněni požadovat místo výhry peněžní ani žádné jiné plnění. Pořadatel tímto není vůči účastníkům soutěže nijak zavázán, účastníci nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele než na ta, která jsou uvedená v těchto pravidlech.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo na vyloučení účastníků, u jejichž soutěžního chování jsou patrné známky podvodného soutěžení nebo jiných praktik, či je zde jakékoliv jiné důvodné podezření ze zneužívání soutěže.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo jednostranně bez náhrady změnit pravidla soutěže v průběhu jejího trvání nebo soutěž bez náhrady zrušit. Úplné aktuální znění pravidel bude po dobu konání soutěže nepřetržitě k dispozici na www.milka.cz a www.milka.sk. Vyplněním a odesláním registrace a souhlasem s podmínkami a pravidly soutěže soutěžící bere na vědomí a souhlasí s podmínkami a ustanoveními těchto soutěžních podmínek. Pokud soutěžící nepřijme podmínky soutěže, nemůže se soutěže zúčastnit. Organizátor si vyhrazuje právo vymazat fotografie účtenek, které jsou v rozporu s pravidly soutěže.

Vyobrazení výher na komunikačních materiálech soutěže (letáky, plakáty, webové stránky apod.) je jen ilustrační a nemusí vždy odpovídat skutečné podobě výher.

Organizátor soutěže je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoli otázce se soutěží spojené. Organizátor má právo vyloučit kteréhokoli z účastníků ze soutěže v případě, že by takový účastník porušoval pravidla, jednal v rozporu s dobrými mravy, snažil se získat výhru podvodným způsobem, využíval komunikační prostředky k poškozování jména pořadatele či organizátora nebo byl z této činnosti důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škod, které by vyloučením mohly účastníkovi vzniknout.

V Praze dne 28. 4. 2019

Souhlas s pravidly a ochrana osobních údajů

V rámci vyplnění registračního formuláře k soutěži bude každý soutěžící požádán o vyjádření souhlasu s pravidly a se zpracováním osobních údajů v rozsahu registračního formuláře, tedy jména a příjmení, e-mailu a úplné doručovací adresy (ulice, číslo popisné, obec, poštovní směrovací číslo). Uvedené osobní údaje budou užity za účelem organizace a vyhodnocení soutěže, včetně, nikoliv však výlučně, identifikace soutěžících v soutěži, zařazení do databáze soutěžících v soutěži, zpracování a vyhodnocení kvízu, sdělení výsledku kvízu, předání výher výhercům.

Rovněž spoluhráč soutěžícího vyplňující s ním ve dvojici soutěžní kvíz bude před vyplněním kvízu požádán o vyjádření souhlasu s pravidly a se zpracováním osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, email a úplnou doručovací adresu (ulice, číslo popisné, město, PSČ) a to za účelem pořádání soutěže a zpracování a vyhodnocení soutěžního kvízu a sdělení výsledku kvízu. Vyplněním kvízu spoluhráč soutěžícího souhlasí s pravidly soutěže, včetně zpracování a vyhodnocení kvízu.

Osobní údaje mohou být bez souhlasu zpracovávány pro účely oprávněných zájmů pořadatele a organizátora soutěže, jakož i ostatních soutěžících, zejména za účelem ověření dodržování pravidel soutěže, případného vymáhání práv a právních nároků a případné obrany ve sporech v souvislosti s organizací soutěže či v řízeních vedených veřejnoprávními orgány v souvislosti s pořádáním soutěže.

Poskytnutí osobních údajů pro účely pořádání soutěže je dobrovolné, avšak je nezbytnou podmínkou pro pořádání soutěže, zejména pro zpracování a vyhodnocení soutěžního kvízu, sdělení výsledku kvízu či získání a zaslání výher v této soutěži, neboť pro pořádání soutěže je nezbytně nutné, aby soutěžící a jejich spoluhráči v kvízu poskytli osobní údaje a souhlasili se zpracováním jejich osobních údajů v požadovaném rozsahu. Pokud někdo nesouhlasí s poskytnutím a/nebo se zpracováním poskytnutých osobních údajů, resp. souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů odvolá a případně požaduje jejich výmaz, bude to mít za následek ukončení účasti soutěžícího v soutěži, včetně ztráty nároku na výhru. Nesouhlas se zpracováním osobních údajů (odvolání souhlasu) je možné sdělit následující způsobem: e-mailem na hello@peppermint.cz. Odvolání souhlasu nebude mít vliv na zpracování osobních údajů na základě jiných právních titulů, zejména pro účely oprávněných zájmů pořadatele a organizátora této soutěže, jakož i ostatních soutěžících či jejich spoluhráčů z kvízu, zejména za účelem ověření dodržování pravidel soutěže či případného vymáhání práv a právních nároků a případné obrany ve sporech v souvislosti s organizací této soutěže či v řízeních vedených veřejnoprávními orgány v souvislosti s pořádáním této soutěže.

Doba zpracování je doba trvání soutěže a dále po dobu do rozdání všech výher výhercům, resp. propadnutí výher pořadateli. Po dobu delší může pořadatel zpracovávat osobní údaje jen, pokud bude jejich delší uchování odůvodněno zákonem či oprávněným zájmem pořadatele, organizátora či ostatních soutěžících a spoluhráčů z kvízu, zejména za účelem případného vymáhání práv a právních nároků a případné obrany ve sporech v souvislosti s organizací této soutěže či v řízeních vedených veřejnoprávními orgány v souvislosti s pořádáním této soutěže.

Správcem údajů poskytnutých soutěžícím je pořadatel této soutěže. Poskytnuté údaje mohou kromě pořadatele zpracovávat jakožto zpracovatelé subjekty pověřené pořadatelem soutěže, a to dle jeho pokynů a za stejným účelem jako pořadatel, zejména organizátor soutěže, doručovatelské společnosti, dodavatelé IT služeb a účetní, daňoví a právní poradci.

Práva ohledně zpracování osobních údajů je možné uplatnit na kontaktu hello@peppermint.cz. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uooz.cz, ke kterému může každý podat stížnost v případě, že zpracováním jeho osobních údajů došlo k porušení příslušných právních předpisů.

V souvislosti se zpracováním svých osobních údajů v soutěži má každý právo na informace a přístup k osobním údajům a právo na opravu svých osobních údajů. Každý má právo na omezení zpracování osobních údajů v případech, kdy popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby pořadatel mohl přesnost osobních údajů ověřit, dále v případě, kdy zpracování osobních údajů je protiprávní a on odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití, nebo v případě, že pořadatel již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale on je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Každý má právo na výmaz osobních údajů v případě, že osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, nebo v případě, že odvolá svůj souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování, nebo v případě, že osobní údaje byly zpracovány protiprávně, nebo v případě, že osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti pořadatele. Každý má rovněž právo na přenositelnost údajů. Vzhledem k tomu, že poskytnutí osobních údajů je nezbytnou podmínkou pro účast v této soutěži a bez toho není možné se jí ani kvízu účastnit, platí, že pokud soutěžící nebo jeho spoluhráč z kvízu požádá o přenesení a výmaz poskytnutých údajů, bude to mít za následek ukončení účasti účastníka v soutěži, včetně ztráty nároku na výhru. Každý má právo vznášet námitky proti zpracování založeném na oprávněném zájmu pořadatele a organizátora či ostatních soutěžících a spoluhráčů z kvízu v souvislosti s pořádáním této soutěže. Soutěžící ani jeho spoluhráč(i) z kvízu nebudou předmětem rozhodování založeného na automatizovaném zpracování, které by pro něj mělo právní účinky nebo se jich obdobně významně dotýkalo.

Organizátor tímto informuje návštěvníky webových stránek soutěže, že na soutěžních webových stránkách může využívat tzv. cookies, a to výlučně za účelem usnadnění jejich technického chodu. Správu nebo zákaz cookies lze provádět nástroji všech běžných webových prohlížečů.

Vyplněním a odesláním registrace a souhlasem s pravidly soutěže, soutěžící bere na vědomí a souhlasí s podmínkami a ustanoveními těchto soutěžních pravidel. Zapojením do soutěžního kvízu a souhlasem s pravidly soutěže, spoluhráč z kvízu bere na vědomí a souhlasí s podmínkami a ustanoveními těchto soutěžních pravidel.

Pokud soutěžící nebo jeho spoluhráč z kvízu nepřijmou pravidla soutěže tak jak jsou, nemůže se soutěžící soutěže zúčastnit.

Další důležité podmínky soutěže

Na výhru v soutěži nemá soutěžící právní nárok. Výhry v soutěži ani účast v soutěži není možné vymáhat právní cestou. Pořadatel tímto není vůči účastníkům soutěže nijak zavázán, účastníci nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele než na ta, která jsou uvedená v těchto pravidlech.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo jednostranně bez náhrady změnit pravidla soutěže, soutěž přerušit, předčasně ukončit nebo bez náhrady zrušit.

Pravidla mohou být ve zkrácené verzi komunikována na propagačních materiálech v souvislosti se soutěží, avšak tato úplná pravidla jsou považována v rámci soutěže za jediná, úplná a konečná a mající přednost. Úplné aktuální znění pravidel bude po dobu konání soutěže nepřetržitě k dispozici na www.milka.cz a na https://www.facebook.com/Milka.cz.sk/.

Organizátor soutěže je oprávněn kdykoliv kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu dle svého výlučného uvážení spor posoudit a s konečnou platností o něm rozhodnout, stejně jako rozhodnout o jakékoli otázce se soutěží spojené.

Společnost Facebook je kompletně osvobozena od závazků každým účastníkem soutěže. Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, podporovaná či spravovaná společností Facebook ani s ní spojena.

V Praze dne 28. dubna 2019