Pravidla soutěžní akce „Soutěž se sušenkami Milka“

Pořadatel soutěže

Mondelez Europe Services GmbH, se sídlem 8152 Glattpark, Lindbergh-Allee 1, Švýcarská konfederace, ve věci odštěpného závodu Mondelez Europe Services GmbH – odštěpný závod Česká republika, se sídlem Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8, IČO: 014 35 485, zapsaného v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 76056.

Organizátor

Peppermint Digital s.r.o., Maltézské náměstí 537/4, Malá Strana, 1187 00 Praha 1, IČO: 28525001, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 147928.

1/10 Doba trvání soutěže a místo konání soutěže

Soutěžní akce s názvem „Soutěž se sušenkami Milka!“ (dále též jen jako „soutěž“) bude realizována v termínu 1.11. 2020 do 30.11 2020 (dále též jen jako „doba trvání soutěže“) na území České republiky.

2/10 Podmínky účasti

Účastníkem soutěže se stává fyzická osoba starší 18 let (dále také jen jako „soutěžící“ nebo „účastník“), která v době trvání soutěže navštíví internetovou adresu www.milka.cz, splní všechny ostatní podmínky pro účast v soutěži dle těchto pravidel a zapojí se aktivně do soutěže dle těchto pravidel.

Účastníkem soutěže a jejím výhercem se může stát pouze účastník s doručovací adresou na území České republiky.

Soutěže se nemohou zúčastnit právnické osoby a zaměstnanci pořadatele a organizátora ani osoby jim blízké ve smyslu § 22 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

3/10 Mechanika

Soutěže se lze zúčastnit nákupem alespoň jednoho výrobku Milka z portfolia značky Milka sušenek a softíků nebo jejich libovolnou kombinaci (seznam výrobků, jejichž nákupem se lze zapojit do Soutěže je uveden v Příloze č. 1 těchto Pravidel) v jakékoliv prodejně na území České republiky, která vydává platný daňový doklad.

Soutěž je rozdělena do 4 soutěžních kol v následujících období:

1. Soutěžní kolo 1.11. - 8.11. 2020

2. Soutěžní kolo 9.11. - 15.11. 2020

3. Soutěžní kolo 16.11. - 22.11. 2020

4. Soutěžní kolo 23.11. - 30.11. 2020

Soutěžícím se stává osoba, která splňuje shora uvedená kritéria a v době konání soutěže na webových stránkách www.milka.cz, vyplní všechny stanovené údaje, čímž se zaregistruje do soutěže (dále také jen jako „registrace“). Soutěžící musí uvést v rámci registrace jméno, příjmení, email, telefon a úplnou doručovací adresu (ulice, číslo popisné, město, PSČ). Dále musí soutěžící nahrát fotografii (scan) soutěžní účtenky dle bodu 4 těchto pravidel a vyplnit BKP kód shodný se soutěžní účtenkou. V případě, že soutěžící neuvede registrační údaje v požadovaném rozsahu nebo nenahraje fotografii (scan) soutěžní účtenky dle bodu 4 těchto pravidel, nemůže se zúčastnit soutěže a bude bez jakékoliv náhrady ze soutěže vyřazen.

Každý soutěžící může soutěžit s neomezeným množstvím účtenek. Účtenky je možné k jedné registraci účastníka nahrávat opakovaně (tj. vždy novou účtenku a vždy každou účtenku pouze jednou). Soutěžící může během soutěžních dnů vyhrát vícekrát. Soutěžit lze s libovolným množstvím účtenek. Na každou jednu výherní registrovanou účtenku je možné vyhrát jednu cenu.

4/10 Určení výherců výher:

Po skončení každého soutěžního kola bude ze soutěžících, kteří se v daném soutěžním kole řádně zapojili do soutěže, resp. ze všech v daném kole řádně dle těchto pravidel zaregistrovaných účtenek za soutěžní nákup, vylosováno 50 (padesát) výherců. Losování bude probíhat vždy mezi 15:00 a 16:00 hod. v den následující po skončení daného soutěžního kola. Tzn. 9.11, 16.11., 23.11.,1.12. 2020. Výherci budou o své případné výhře kontaktování výherním emailem, který byl zadán během registrace účtenky.

Každý výherce výhry získává jeden kus keramické dózy sovička Berti nebo keramické dózy Fluffy bez možnosti výběru.

V případě, že nebude možné rozdělit výhry pro nedostatečný počet soutěžících, propadají nerozdělené vedlejší výhry pořadateli.

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži, nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže, nebudou do soutěže zařazeny, resp. z ní budou vyřazeny. Pokud se ukáže, že takováto osoba se i přes uvedené stala výhercem v soutěži, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nemá nárok na výhru a výhra propadá bez náhrady pořadateli. Pořadatel a organizátor si tedy vyhrazují právo vyloučit ze soutěže účastníky nebo neudělit výhry (výhry v takovém případě propadnou bez náhrady pořadateli) zejména takovým účastníkům, kteří se dopustí porušení pravidel této soutěže nebo podvodného, nekalého či nečestného jednání, či účastníky, kteří poruší příslušné právní předpisy, dobré mravy či fair-play či dobré jméno pořadatele nebo organizátora, a to i prostřednictvím třetích osob, a to i v případě, pokud vznikne i jen důvodné podezření na takové jednání nebo pochybnosti o čestném způsobu získání účtenek ze strany soutěžích.

5/10 Soutěžní účtenka

Účastník soutěže, který si zakoupí v době konání soutěže (tj. od 1.11.2020– 30.11.2020) v jakékoliv prodejně na území České republiky alespoň jeden výrobek z portfolia Milka sušenek a softíků nebo jejich libovolnou kombinaci (seznam výrobků, jejichž nákupem se lze zapojit do Soutěže, je uveden v Příloze č. 1 těchto pravidel), si je povinen uschovat originál účtenky za takový soutěžní nákup pro případ výhry. Datum nákupu je akceptováno od 1.11.2020 do 30.11.2020. Následně účastník soutěže vyfotografuje nebo naskenuje účtenku, kde bude zřetelně viditelná část s prokazatelným nákupem některého soutěžního výrobku zn. Milka sušenek a softíků nebo jejich libovolné kombinace a číslem BKP kódu s datem nákupu, vstoupí na stránku soutěže dle bodu 2 těchto pravidel, zaregistruje se a nahraje fotografii účtenky.

Fotografie účtenky musí být ve formátu: jpeg, png nebo jpg. Na fotografii (scanu) účtenky musí být jasně vidět: datum nákupu soutěžního výrobku Milka. Fotografie (scan) musí být čitelná(ý)! Každá nahraná fotografie (scan) účtenky musí být originální a pořízena daným soutěžícím. Organizátor si vyhrazuje právo vyřadit ze systému fotografie (scany) účtenek, které budou do systému vloženy opakovaně, a to buď stejným, nebo jiným soutěžícím nebo budou elektronicky či jinak upraveny . Jakékoliv fotografie (scany) účtenek, které nebudou splňovat výše uvedené podmínky, nebudou do soutěže zařazeny, resp. budou vyřazeny a vymazány.

6/10 Výhry

Výhrou jsou keramické dózy na sušenky v počtu 200 (dvě stě) kusů v rozložení 100 (sto) kusů dóza Sovička Berti a 100 (sto) ks keramická dóza Příšerka Fluffy.

Výhry jsou určeny pouze pro osobní účely.

7/10 Výherci

Výhercům bude výhra zaslána do 31.1.2021 na kontaktní adresu, kterou uvedli v registračním formuláři. V případě nepřevzetí, výhra propadá pořadateli.

Ustanovení pro výhry:

Výhry není možné vyměnit za peněžité ani jiné plnění nebo požadovat vydání jiné výhry než té, která je určena pořadatelem. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předání výhry.

Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předání výhry.

8/10 Další podmínky týkající se výher

Veškeré nepřevzaté či neuplatněné výhry propadají ve prospěch pořadatele soutěže. Za nepřevzatou výhru se považuje taková výhra, kdy se výherce nepodařilo kontaktovat do 31.1. 2021.

Pořadatel ani organizátor nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher, za vady výher a neodpovídá za jakoukoliv újmu, která případně soutěžícímu nebo třetí osobě vznikne v souvislosti s užíváním výhry. Výhry není možné reklamovat u pořadatele ani u organizátora.

Pořadatel ani organizátor neodpovídají za nedoručená oznámení o výhře ani za doručení těchto oznámení po lhůtě stanovené v těchto pravidlech z důvodu nefunkčnosti elektronické pošty nebo jiných důvodů mimo jeho kontrolu.

Vyobrazení výher na komunikačních materiálech soutěže (letáky, plakáty, webové stránky apod.) je jen ilustrační a nemusí vždy odpovídat skutečné podobě výher.

9/10 Souhlas s pravidly a ochrana osobních údajů

V rámci vyplnění registračního formuláře k soutěži bude každý soutěžící požádán o vyjádření souhlasu s pravidly a se zpracováním osobních údajů v rozsahu registračního formuláře, tedy jména a příjmení, e-mailu a úplné doručovací adresy (ulice, číslo popisné, obec, poštovní směrovací číslo). Uvedené osobní údaje budou užity za účelem organizace a vyhodnocení soutěže, včetně, nikoliv však výlučně, identifikace soutěžících v soutěži, zařazení do databáze soutěžících v soutěži, předání výher výhercům či ověření dodržování pravidel soutěže.

Osobní údaje soutěžících mohou být bez souhlasu soutěžících zpracovávány pro účely oprávněných zájmů pořadatele a organizátora soutěže, jakož i ostatních soutěžících, zejména za účelem, případného vymáhání práv a právních nároků a případné obrany ve sporech v souvislosti s organizací soutěže či v řízeních vedených veřejnoprávními orgány v souvislosti s pořádáním soutěže.

Poskytnutí osobních údajů pro účely pořádání soutěže je dobrovolné, avšak je nezbytnou podmínkou pro pořádání soutěže, zejména zaslání výher v této soutěži či pro ověření dodržování pravidel soutěže, neboť pro pořádání soutěže je nezbytně nutné, aby soutěžící poskytli a souhlasili se zpracováním jejich osobních údajů v požadovaném rozsahu. Pokud výherce nesouhlasí s poskytnutím a/nebo se zpracováním poskytnutých osobních údajů, resp. souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů odvolá a případně požaduje jejich výmaz, bude to mít za následek ukončení účasti soutěžícího v soutěži, včetně ztráty nároku na výhru. Nesouhlas se zpracováním osobních údajů (odvolání souhlasu) je možné sdělit následující způsobem: emailem na hello@peppermint.cz. Odvolání souhlasu nebude mít vliv na zpracování osobních údajů na základě jiných právních titulů, zejména pro účely oprávněných zájmů pořadatele a organizátora této soutěže, jakož i ostatních soutěžících, zejména za účelem případného vymáhání práv a právních nároků a případné obrany ve sporech v souvislosti s organizací této soutěže či v řízeních vedených veřejnoprávními orgány v souvislosti s pořádáním této soutěže.

Doba zpracování je doba trvání soutěže a dále po dobu do rozdání všech výher výhercům, resp. propadnutí výher pořadateli. Po dobu delší může pořadatel zpracovávat osobní údaje jen, pokud bude jejich delší uchování odůvodněno zákonem či oprávněným zájmem pořadatele, organizátora či ostatních soutěžících, zejména za účelem případného vymáhání práv a právních nároků a případné obrany ve sporech v souvislosti s organizací této soutěže či v řízeních vedených veřejnoprávními orgány v souvislosti s pořádáním této soutěže.

Správcem údajů poskytnutých soutěžícím je pořadatel této soutěže. Údaje poskytnuté soutěžícími mohou kromě pořadatele zpracovávat jakožto zpracovatelé subjekty pověřené pořadatelem soutěže, a to dle jeho pokynů a za stejným účelem jako pořadatel, zejména organizátor soutěže, doručovatelské společnosti, dodavatelé IT služeb a účetní, daňoví a právní poradci.

Práva soutěžícího je možné uplatnit na kontaktu hello@peppermint.cz. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uooz.cz, ke kterému může soutěžící podat stížnost v případě, že zpracováním jeho osobních údajů došlo k porušení příslušných právních předpisů.

Soutěžící má v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů v soutěži právo na informace a přístup k osobním údajům a právo na opravu svých osobních údajů. Soutěžící má právo na omezení zpracování osobních údajů v případech, kdy soutěžící popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby pořadatel mohl přesnost osobních údajů ověřit, dále v případě, kdy zpracování osobních údajů je protiprávní a soutěžící odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití, nebo v případě, že pořadatel již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale soutěžící je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Soutěžící má právo na výmaz osobních údajů v případě, že osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, nebo v případě, že odvolá svůj souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování, nebo v případě, že osobní údaje byly zpracovány protiprávně, nebo v případě, že osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti pořadatele. Soutěžící má rovněž právo na přenositelnost údajů. Vzhledem k tomu, že poskytnutí osobních údajů je nezbytnou podmínkou pro účast v této soutěži a bez toho není možné se jí účastnit, platí, že pokud soutěžící požádá o přenesení a výmaz poskytnutých údajů, bude to mít za následek ukončení účasti účastníka v soutěži, včetně ztráty nároku na výhru. Soutěžící má právo vznášet námitky proti zpracování založeném na oprávněném zájmu pořadatele a organizátora či ostatních soutěžících v souvislosti s pořádáním této soutěže. Soutěžící nebude předmětem rozhodování založeného na automatizovaném zpracování, které by pro něj mělo právní účinky nebo se jej obdobně významně dotýkalo.

Organizátor tímto informuje účastníky soutěže, že na soutěžních webových stránkách může využívat tzv. cookies, a to výlučně za účelem usnadnění jejich technického chodu. Správu nebo zákaz cookies lze provádět nástroji všech běžných webových prohlížečů.

Vyplněním a odesláním registrace a souhlasem s podmínkami a pravidly soutěže, stejně tak jako souhlasem se zpracováním osobních údajů, soutěžící bere na vědomí a souhlasí s podmínkami a ustanoveními těchto soutěžních pravidel.

Pokud soutěžící nepřijme pravidla soutěže, nemůže se soutěže zúčastnit.

10/10 Další důležité podmínky soutěže

Na výhru v soutěži nemá soutěžící právní nárok. Výhry v soutěži ani účast v soutěži není možné vymáhat právní cestou. Pořadatel tímto není vůči účastníkům soutěže nijak zavázán, účastníci nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele než na ta, která jsou uvedená v těchto pravidlech.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo jednostranně bez náhrady změnit pravidla soutěže, soutěž přerušit, předčasně ukončit nebo bez náhrady zrušit.

Pravidla mohou být ve zkrácené verzi komunikována na propagačních materiálech v souvislosti se soutěží, avšak tato úplná pravidla jsou považována v rámci soutěže za jediná, úplná a konečná a mající přednost. Úplné aktuální znění pravidel bude po dobu konání soutěže nepřetržitě k dispozici na www.milka.cz

Organizátor soutěže je oprávněn kdykoliv kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu dle svého výlučného uvážení spor posoudit a s konečnou platností o něm rozhodnout, stejně jako rozhodnout o jakékoli otázce se soutěží spojené.V Praze dne 31.října 2020Příloha č. 1: Soutěžní výrobky – seznam výrobku zapojených do soutěže.

Milka Biscuits

 • Milka Choco Mini Stars 37,5 g
 • Milka Choco Mini Stars 150 g
 • Milka White Choco Mini Stars 150 g
 • Milka Choco Cow 40 g
 • Milka Choco Cow 120 g
 • Milka Jaffa biscuits 147 g Raspberry
 • Milka Jaffa biscuits 147 g Orange
 • Milka Choco Grain 42 g
 • Milka Choco Grain 126 g
 • Milka Cookie Sensations Choco Inside 156 g
 • Milka Cookie Sensation ALL Choco 156 g
 • Milka Cookie Sensation Oreo Creme 156g
 • MILKA XL Cookie Choco 184 g
 • MILKA XL Cookie Nut 184 g
 • Milka Choco Brownie 150 g
 • Milka Biscuits Cake & Choc 35 g
 • Milka Biscuits Cake & Choc 175 g
 • Milka Tender Cow 28 g
 • Milka Tender Cow 140 g
 • Milka Choc & Choc 150 g
 • Milka Tender Milk 37 g
 • Milka Tender Nut 37 g
 • Milka Choco Sticks 112 g
 • Milka Choco Biscuits 150 g
 • Milka Crunchy Choco Break 26 g
 • Milka Crunchy Break 26 g
 • Milka Crunchy Break Výhodné balení 130 g
 • Milka Crunchy Choco Break Výhodné balení 130 g
 • Milka Choco Wafers 150 g
 • Milka Vánoční koule Cake&Choc 140g (exkluzivně na Tesco CZ&SK)
 • Milka Biscuits Xmas box GrandPa 152 g
 • Milka Biscuits Xmas box Mama Bear 152 g