PODMÍNKY POUŽITÍ
AUTORSKÉ PRÁVO VZTAHUJÍCÍ SE K OBSAHU

Není-li výslovně uveden jiný vlastník práv, je veškerý obsah těchto internetových stránek vlastnictvím společnosti Mondelez Czech Republic s.r.o. a je chráněn autorskými právy. Text a obsah jednotlivých souborů (např. tiskové zprávy, datové soubory a podobně) mohou být použity jen v případě, že:

1. příslušné dokumenty zůstanou nezměněny,
2. jsou použity výhradně pro informaci, pro nekomerční a osobní účely, a že použité dokumenty nebudou umístěny nebo zkopírovány na počítačovou síť či internetovou stránku třetí strany ani nebudou rozšiřovány jinými médii, a že
3. se na všech kopiích objeví upozornění na autorská práva a na tyto podmínky použití.

S výjimkou tohoto svolení je použití výslovně zakázáno. Porušení tohoto zákazu bude stíháno podle občanského a trestního práva. Toto svolení nezahrnuje právo používat design a layout nebo související fotografie a obrázky umístěné na této internetové stránce či na jakékoli jiné stránce vlastněné nebo provozované společností skupiny Mondelēz International. Autorským právem a zákonem o ochranných známkách jsou rovněž chráněny všechny jednotlivé prvky této internetové stránky, které nesmí být mimo výše uvedené body 1. až 3. zcela ani zčásti kopírovány nebo napodobovány; to platí zejména pro značky, loga, grafické, zvukové a obrazové prvky použité na této internetové stránce.

OBRAZOVÝ MATERIÁL TŘETÍCH STRAN

Na internetové stránce jsou použity také obrázky, zejména fotografie, jež jsou vlastnictvím třetích stran. Společnost Mondelez Czech Republic s.r.o. se snaží v bezprostřední blízkosti tohoto obrazového materiálu vždy uvést příslušného vlastníka uživatelských práv. Upozorňujeme rovněž na výslovný zákaz používání tohoto obrazového materiálu bez souhlasu příslušného vlastníka práv.

ZNAČKY, NÁZVY, LOGA

Všechny názvy společností a produktů uvedené na této internetové stránce jsou značkami společnosti Mondelez Czech Republic s.r.o. nebo jejích poskytovatelů licencí, bez ohledu na to, zda jsou označeny symbolem ®. Použití těchto značek třetími osobami je zakázáno. 

ODPOVĚDNOST

Uživatel vstupuje na internetovou stránku a používá zde uvedené dokumenty výhradně na vlastní riziko. Vylučujeme naši odpovědnost za lehká  nedbalá porušení povinností, pokud se netýkají základních smluvních závazků nebo nejsou dotčeny zaručené vlastnosti nebo nároky podle právních předpisů vztahujících se k odpovědnosti za výrobek. Totéž platí pro porušení povinností našimi zástupci. Dokumenty a související grafické materiály zveřejněné na této internetové stránce mohou obsahovat technické nebo typografické chyby. Společnost Mondelez Czech Republic s.r.o. si vyhrazuje právo provádět kdykoliv změny. Stahování programů probíhá na vlastní riziko uživatele. Uživatel je sám odpovědný za zajištění dostatečného zálohování dat. To platí obzvláště při stahování programů z našich internetových stránek.

KŘÍŽOVÉ ODKAZY

Tato internetová stránka obsahuje křížové odkazy na internetové stránky jiných prodejců. Při prvním propojení byla cizí nabídka prověřena z hlediska legálnosti obsahu. Kliknutím na odkaz na jiné internetové stránky opouštíte stránku společnosti Mondelez Czech Republic s.r.o. Stránky propojené prostřednictvím odkazů nejsou řízeny společností Mondelez Czech Republic s.r.o. Za jejich obsah, změny nebo aktualizace nepřebírá společnost Mondelez Czech Republic s.r.o. žádnou odpovědnost. To platí také pro spoty i jiné formy propojení s internetovými stránkami třetích stran. Tyto odkazy jsou nabízeny výhradně jako služba zákazníkům. Pokud však společnost Mondelez Czech Republic s.r.o. a/nebo jiné společnosti skupiny Mondelēz International zjistí nebo jim bude oznámeno, že nabídka zahrnuje nelegální obsah, bude tento křížový odkaz okamžitě prověřen a v případě potřeby odstraněn. 

Copyright © 2015, Mondelez Czech Republic s.r.o. Všechna práva vyhrazena.