ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE „Tender Words“


Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Tender Words“ (dále jen „soutěž“).


Pořadatel soutěže: je Mondelez Europe Services GmbH, se sídlem 8152 Glattpark, Lindbergh-Allee 1, Švýcarská konfederace, registrační číslo: CHE-114.352.032, zapsaná v Obchodním rejstříku pro kanton Curych, ve věci Mondelez Europe Services GmbH - odštěpný závod Česká republika, se sídlem Karolinská 661/4, Praha 8 - Karlín, PSČ 186 00, IČO: 01435485, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. A 76056 (dále jen jako „pořadatel“).


Organizátor soutěže: Ogilvy s. r. o., se sídlem Bubenská 170 00, 170 00 Praha 7-Holešovice, IČO: 25120158, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 51374 (dále jen „organizátor“).


Sociální síť: je sociální síť FACEBOOK (www.facebook.com) provozovaná společností Meta.


Profil pořadatele: je profil „https://www.facebook.com/Milka.cz.sk“ na Sociální síti.


Doba a místo konání soutěže: Soutěž probíhá v období ode dne 15.01.2024 do 10.03.2024 (23:59 hod.) na Profilu pořadatele.


Podmínky účasti v soutěži: Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba starší 18 let s poštovní doručovací adresou na území České republiky, která je registrována na Sociální síti, má po celou dobu soutěže aktivní svůj vlastní účet na Sociální síti a splní stanovená pravidla zveřejněná na Profilu pořadatele s následující výjimkou (dále jen „soutěžící“). Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru k pořadateli či organizátorovi a nebo jsou k takovým osobám ve vztahu rodinných příslušníků v řadě přímé.


Podmínkou účasti v soutěži není zakoupení zboží nebo služeb pořadatele či organizátora.


Průběh a principy soutěže: Soutěž probíhá v osmi soutěžních kolech, která jsou rozdělena podle kalendářních týdnů soutěžního období. Soutěžící se zapojí do soutěže o výhru tak, že v průběhu soutěžního kola uveřejní na Profilu pořadatele na Sociální síti reakci na soutěžní příspěvek pořadatele dle zadání. Ze všech příspěvků soutěžících bude vždy po ukončení příslušného soutěžního kola náhodným výběrem vylosováno 20 soutěžících, kteří obdrží dárkový balíček obsahující níže uvedené výroby Milka:


-             2x pomazánka Milka 350g

-             6x velké tabulky Milka 270-300g (6 příchutí po 1 ks)

-             8x malé tabulky Milka 85-100g (8 příchutí po 1 ks)

-             2x Milka Biscuits Cake & Choc 35g

-             1x Milka Choco Brownie 150g

-             1x Milka Choco Mini Stars 150g

-             1x Milka Cookie Sensations Choco Inside 156g

-             1x Milka Cookie Loop 132g

-             1x Milka Choco Grains 42g.


Oznámení a předání výher: Výherci budou oznámeni na Profilu pořadatele vždy po ukončení soutěžního kola. Pro oznámení výher jednotlivým výhercům jsou zasílána prostřednictvím soukromé zprávy (direct message, DM) na profil soutěžícího na Sociální síti. Výhry jsou zasílány přepravní společností Barracuda BS, s.r.o., IČO: 49707418, na výhercem sdělenou adresu, a to do 30 dnů od skončení soutěže nebo je výherci výhra předána jiným způsobem na základě předchozí dohody. Nereaguje-li výherce na zprávu o výhře do pěti dnů od jejího zaslání pořadatelem, jeho výhra bez náhrady propadá pořadateli. Pořadatel neodpovídá za ztrátu, poškození či nedoručení výher. Výherce nemá nárok na jinou výhru od pořadatele než uvedenou výše, či na jiné protiplnění.


Pravidla soutěžních příspěvků: Ze soutěže jsou zásadně vyloučeny jakékoliv příspěvky, které dle výlučného posouzení pořadatele neodpovídají soutěžnímu zadání, jejichž obsah je nepřiměřeně hanlivý či urážlivý, pomlouvačný či nactiutrhačný, neslušný či obscénní, zastrašující či ohrožující, je v rozporu s dobrými mravy, zasahuje do osobních nebo veřejných práv, je nevhodný či hrubý, nevyhovující či problematický, mohl by poškodit dobré jméno pořadatele nebo organizátora, mohl by být vnímán jako propagace výrobků, služeb či podniku jiné osoby, nebo který může představovat trestný čin nebo k němu nabádat a/nebo který je v rozporu s právními předpisy.. Pořadatel si dále vyhrazuje právo vyloučit soutěžícího, jehož chování či profil na Sociální síti odporuje pravidlům Sociální sítě. Pořadatel je kdykoliv oprávněn kontrolovat a následně nepřipustit do soutěže anebo vyřadit ze soutěže soutěžícího s příspěvkem, který dle jeho rozhodnutí bude z jakéhokoliv výše uvedeného i jiného důvodu nevhodný, a to bez jakékoliv náhrady a bez povinnosti uvádět důvody takového rozhodnutí. To platí i o příspěvcích technicky pro soutěž nepoužitelných.


Autorská a jiná práva: Soutěžící souhlasí s tím a uděluje bezplatnou licenci pořadateli bez časového, teritoriálního a množstevního omezení k tomu, že jím vložený příspěvek včetně jména autora (názvu profilu soutěžícího na Sociální síti) bude zveřejněn na Profilu pořadatele a dále pak na Internetu v souvislosti se soutěží. Soutěžící též bere na vědomí, že jednou zveřejněný příspěvek se může na internetu šířit mimo vůli pořadatele a za takové šíření již pořadatel neodpovídá. Soutěžící vždy ručí za to, že je výhradním autorem jím vloženého příspěvku nebo že má od autora a všech osob podílejících se na vytvoření díla souhlas s jeho užitím za podmínek a v rozsahu zde uvedeném a že je zejména oprávněn k udělení tohoto souhlasu pořadateli. V případě další potřeby užití takového díla pořadatelem nad rámec výše uvedený soutěžící souhlasí s tím, že v návaznosti na vznesený požadavek pořadatele písemně potvrdí právo užití předmětného autorského díla pořadatelem, pokud s takovým užitím bude souhlasit. Za toto užití soutěžícímu nepřísluší žádná dodatečná finanční či nefinanční odměna nebo protiplnění.


Ochrana osobních údajů: Mondelez Europe Services GmbH, se sídlem 8152 Glattpark, Lindbergh-Allee 1, Švýcarská konfederace, registrační číslo: CHE-114.352.032, zapsaná v Obchodním rejstříku pro kanton Curych, ve věci Mondelez Europe Services GmbH - odštěpný závod Česká republika, se sídlem Karolinská 661/4, Praha 8 - Karlín, PSČ 186 00, IČO: 01435485, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. A 76056 (dále jako „správce“).


Pro správu Profilu pořadatele využívá pořadatel služeb společnosti Digital First Marketing Group s.r.o., IČO: 08262683, se sídlem Jankovcova 1037/49, Praha 7, která v pozici zpracovatele zajišťuje pro pořadatele správu obsahu profilu pořadatele.


Společnost Meta je správcem osobních údajů všech uživatelů a návštěvníků Sociální sítě zpracovávaných obecně při jejím provozování a také při provozování dalších produktů společnosti Meta. Pro více informací vizte příslušné stránky Sociální sítě týkající se používání osobních údajů: https://www.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=comet_dropdown .


Upozorňujeme také, že při správě Profilu pořadatele na Sociální síti se mohou pořadatel spolu se společností Meta stát společnými správci Vašich osobních údajů, a to s ohledem na to, že Sociální síť poskytuje pořadateli při provozu jeho profilu tzv. přehledy stránek, což jsou souhrnná data o tom, jak lidé komunikují s profilem pořadatele na sociální síti (například jde o informace o počtu osob či profilů, které si zobrazily, okomentovaly nebo reagovaly na příspěvky pořadatele na jeho profilu na sociální síti, souhrnné anonymizované demografické údaje – např. věk, město, pohlaví takových osob apod.). Hlavní odpovědnost za zpracování dat z těchto přehledů však nese společnost Meta.


Pro účely soutěže pořadatel zpracovává: název Vašeho profilu na Sociální síti. Pro účely zaslání výhry pak pořadatel zpracovává u výherců jméno a příjmení a kontaktní adresu, o které Vás požádá v případě, že se stanete výhercem. V případě, že se stanete výhercem, může pořadatel po skončení soutěže uvést název Vašeho profilu na sociální síti v seznamu výherců uveřejněném na Profilu pořadatele. V souvislosti se soutěží pořadatel již žádné další Vaše údaje nezpracovává. Jakékoliv fotografie Vámi případně přidané na Profil pořadatele v rámci soutěže budou pořadatelem uchovávány pouze na jeho účtu na Sociální síti.


Účast v soutěži je dobrovolná, nicméně bez poskytnutí výše uvedených údajů není možné se soutěže účastnit. Bez uvedení doručovací adresy pak není možné předat příslušnou výhru (pokud výherce vyžaduje zaslání výhry poštovní přepravou).


Osobní údaje jsou zpracovávány na základě zvláštní smlouvy představované těmito soutěžními podmínkami. Osobní údaje soutěžících jsou zpracovávány nejdéle do 3 měsíců od skončení této soutěže a poté budou pořadatelem odstraněny.


Osobní údaje budou zpracovávány pořadatelem pouze manuálně v elektronické podobě. Osobní údaje nejsou předmětem automatizovaného rozhodování ani profilování ze strany pořadatele, mimo náhodný výběr výherců soutěže. Sám pořadatel je nepředává mimo EU. Údaje - jména, příjmení a kontaktní adresy výherců mohou být poskytnuty příslušnému dopravci pro účely zaslání výhry. Uvedené se nedotýká zpracování osobních údajů prováděné ze strany Sociální sítě v rámci jejího provozu.


Každý soutěžící má jako subjekt údajů zejména následující práva:

  • právo na přístup a informace k osobním údajům, dle kterého od pořadatele může získat informace, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem, jaký je rozsah údajů, které jsou zpracovávány, a komu byly tyto údaje případně zpřístupněny,
  • právo na opravu nepřesných či nesprávných údajů, příp. doplnění neúplných osobních údajů,
  • právo na výmaz osobních údajů v případě, že osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, nebo v případě že soutěžící odvolá svůj souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování nebo v případě, že osobní údaje zpracovávány nezákonně nebo v případě že osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti pořadatele (právo být zapomenut),
  • právo na omezení zpracování osobních údajů v případech, kdy popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby pořadatel mohl přesnost osobních údajů ověřit, dále v případě, kdy zpracování osobních údajů je protiprávní a soutěžící odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití, nebo v případě že pořadatel již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale soutěžící je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,
  • právo na přenositelnost osobních údajů, dle kterého může získat osobní údaje, které se jej týkají, ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, a to buď pro sebe, nebo pro jiného správce osobních údajů,
  • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů založeném na oprávněném zájmu pořadatele,
  • právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz, a to v případě podezření z porušení platných právních předpisů o ochraně osobních údajů.


Zpracování osobních údajů se řídí zejména těmito pravidly a ve věcech, které tato pravidla výslovně neupravují, se řídí obecným Prohlášením o ochraně osobních údajů Pořadatele (více na https://eu.mondelezinternational.com/privacy-notice?sc_lang=cs-cz). Tato pravidla a ustanovení o ochraně osobních údajů mají přednost před obecným Prohlášením o ochraně osobních údajů Pořadatele.


Další podmínky soutěží: Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž kdykoliv přerušit, zkrátit, prodloužit nebo ukončit, či změnit její pravidla, a to ze závažných důvodů nebo z důvodu vyšší moci. Pořadatel soutěže neodpovídá za doručení výher, uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se soutěží (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou), či za jakékoliv technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé v průběhu soutěže. Pořadatel neodpovídá za to, že si výherce nepřečte soukromou zprávu na Sociální síti s oznámením o výhře nebo pokud na toto oznámení výherce odpoví Pořadateli rovněž prostřednictvím soukromé zprávy na Sociální síti. Při oprávněném podezření Pořadatele na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře nebo pokud k takovému jednání dojde, bude soutěžící ze soutěže vyloučen. Účast ani výhru v soutěži nelze vymáhat soudní cestou. Výhry ze soutěže nelze vyplatit v hotovosti či jiným náhradním plněním na žádost výherce. Vyobrazení výher na marketingových materiálech Pořadatele je pouze ilustrativní. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za ztrátu či poškození výhry při přepravě, ani za škody, které může výhra či odměna výherci způsobit, případně dalším osobám, které výherní cenu či odměnu využijí nebo použijí.


Tato soutěž není nikterak sponzorována, podporována či spravována společností Facebook (Meta) jakožto provozovatelem Sociální sítě, ani s ní není spojena. . Soutěžící je srozuměn s tím, že pro účely soutěže poskytuje své informace pořadateli soutěže a nikoliv společnosti Facebook (Meta). Společnost Facebook (Meta) je kompletně osvobozena od závazků vůči každému soutěžícímu (účastníku).


Účinnost: Tato pravidla platí od 15.01.2024.